Moneypay Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, aşağıdaki bilgileri yer alan MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim A.Ş ile Uygulama’ya Kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında Kullanıcının elektronik olarak Sözleşme’ye onay vermesiyle akdedilmektedir.

Ticari Unvan: MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim A.Ş.
Adres: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 Ataşehir/İSTANBUL
MERSİS No: 0743012846500011
E-Posta Adresi: info@moneypay.com.tr
Çağrı Merkezi: 0(850) 297 55 55

MoneyPay ve Kullanıcı birlikte ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Kullanıcı Uygulama’yı kullanan ve MoneyPay’in ve/veya İş Ortağı’nın sunduğu Ürün ve Hizmetler’den yararlanmak için işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişiyi ifade eder.
İş Ortağı Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden Ürün ve Hizmet sunan ve MoneyPay’in anlaşmalı olduğu üçüncü tarafları ifade eder.
Güvenlik Bilgisi Ürün ve Hizmetler’den faydalanırken Kullanıcı tarafından kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı, PIN ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü güvenlik veya doğrulama bilgisini ifade eder
Ürün ve Hizmetler MoneyPay veya İş Ortakları tarafından Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya sunulan/sunulacak olan her türlü ürün ve/veya hizmetleri ifade eder
Sözleşme İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini ifade eder
MoneyPay MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim A.Ş.’yi ifade eder
Uygulama İşbu Sözleşmeye konu üyeliğin gerçekleştirileceği MoneyPay’e ait mobil uygulamayı ifade eder
Üyelik Bilgisi Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olmak ve/veya Ürün ve Hizmetlerden faydalanmak için paylaştığı ad, soyad ve cep telefonu, şifre, doğrulama kodu vb. ile sınırlı olmamak kaydıyla her türlü bilgiyi ifade eder

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla elektronik olarak akdedilmektedir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için MoneyPay veya İş Ortakları tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması ve Hizmetlerden faydalanması gerektiğini bildiğini beyan ve kabul eder. Bu bilgilerin Kullanıcı tarafından eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve/veya Ürün ve Hizmetlerden faydalanılamamasından MoneyPay sorumlu değildir.

4.2. Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olurken veya Ürün ve Hizmetler’den faydalanma esnasında vereceği Üyelik Bilgileri’nin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile MoneyPay’in uğrayacağı her türlü zarar için zararı Kullanıcı’ya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunmakta olup; Kullanıcı, MoneyPay’in bu yönde herhangi bir hakkını kullanmamasının bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağını kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının MoneyPay tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. MoneyPay’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

4.4. Uygulama’nın kullanımı veya Ürün ve Hizmetlerden faydalanma esnasında Üyelik Bilgisi’nin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, ilgili güvenlik bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya ilgili bilgilere ilişkin güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal MoneyPay’e bildirecektir ve söz konusu güvenlik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanımına izin vermeyecektir.

4.5. MoneyPay ve/veya İş Ortağı Üyelik Bilgileri’ni ve/veya şifreyi herhangi bir kanal (e-mail, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve MoneyPay’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

4.6. Uygulama’ya tanımlı cep telefonunun değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması veya çalınması halinde Kullanıcı bunu çağrı merkezi üzerinden MoneyPay’e bildirmekle yükümlüdür. Uygulama aktivasyonu, MoneyPay tarafından edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde MoneyPay’e bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve MoneyPay’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

4.7. Kullanıcı, Uygulamanın yüklü olduğu ve/veya kullanıldığı cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan MoneyPay’in sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. Kullanıcı’ya sunulacak Ürün ve Hizmetler kapsamında MoneyPay ve/veya İş Ortağı ve/veya ilgili üçüncü taraflar ile Kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmesi gerekebilecektir. Kullanıcı aksi takdirde bu Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

4.9. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanılması ve/veya Ürün ve Hizmetler’in sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Uygulama’dan ve/veya Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

4.10. Uygulama’da sunulan Ürün ve Hizmetler arasında MoneyPay’in anlaşmalı olduğu İş Ortakları ve/veya üçüncü kişiler tarafından sunulan Ürün veya Hizmetler bulunmakta olup, Kullanıcı’nın bu Ürün ve Hizmetler bakımından iddia ve taleplerinin muhatabı Kullanıcı’nın onayladığı sözleşmenin tarafı olan İş Ortağı ve/veya üçüncü kişilerdir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Kullanıcı’nın Uygulama içerisinde MoneyPay dışında bir kişi ile akdettiği sözleşmelere konu Ürün ve Hizmetler bakımından MoneyPay hiçbir şekilde ilgili sözleşmelerin tarafı olmayıp, MoneyPay’in ilgili Ürün ve Hizmetler bakımından Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11. Kullanıcı, Ürün ve Hizmetler’den faydalanılmasına ilişkin olarak MoneyPay’in anlaşmalı olduğu İş Ortağı’nın değişebileceğini, bu durumda ilgili Ürün ve Hizmet’ten faydalanmak için yeni İş Ortağı veya üçüncü kişi ile yeni bir sözleşme akdedilmesi gerekebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, MoneyPay ile çağrı merkezi veya kurumsal e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilecektir. MoneyPay, kendisinden kaynaklanan sorunun giderilebilmesi adına gerekli çabayı gösterecektir.

4.13. MoneyPay, Sözleşme’nin 12. maddesinde düzenlenen usule uygun şekilde işbu Sözleşme’yi revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik, Kullanıcı tarafından Uygulama’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

4.14. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.15. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya Uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile Kullanıcı’nın kendisinin bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde MoneyPay, Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek Kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda MoneyPay’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4.16. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı MoneyPay’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya Uygulama’dan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama veya MoneyPay sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama’ya, MoneyPay’e ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya şirketin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, MoneyPay sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, MoneyPay’in fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde MoneyPay’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile beraber derhal karşılamakla yükümlüdür.

4.17. MoneyPay’in, Uygulama içerisinde İş Ortakları veya sair üçüncü kişiler tarafından sunulan içerikler ile Ürün ve Hizmetler bakımından, bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, MoneyPay’in Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumunda olmadığı (sözleşmenin tarafı olmadığı) durumlarda satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm taleplerini ilgili satıcıya/sağlayıcıya yöneltmekle yükümlü olup söz konusu taleplerin muhatabının MoneyPay olmadığını kabul ve beyan eder.

4.18. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Şirket’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

5. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

5.1. Kullanıcı, İş Ortağı tarafından sunulan Ürün ve Hizmetler’e ilişkin MoneyPay’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili MoneyPay’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili Ürün ve Hizmetler’le ilgili her türlü talebini doğrudan ilgili İş Ortağı’na yönelteceğini kabul ve beyan eder

5.2. Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda MoneyPay’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MoneyPay, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

5.3. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. MoneyPay, söz konusu kesintinin giderilmesi için üst düzey çaba sarf edecek olmakla birlikte, engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.4. MoneyPay, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kâr kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

5.5. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda MoneyPay’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.6. MoneyPay, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri veya Ürün ve Hizmet kullanımı sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle MoneyPay’in uğrayacağı zararların tazmini Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. MoneyPay, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın kişisel verilerini MoneyPay KVK Aydınlatma Metni adresinde bulunan aydınlatma metninde belirtilen kapsamda işleyecektir.

6.2. Kullanıcı, üçüncü kişilere ait kişisel verileri işbu Sözleşme kapsamında MoneyPay’e aktarması durumunda söz konusu kişisel verilerin hukuka uygun şekilde elde edildiğini ve MoneyPay’e aktarıldığını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı, MoneyPay’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcı Bilgileri’ni ve/veya Ürün ve Hizmetler’in ifası esnasında Kullanıcı tarafından sunulan sair bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacaklarını, bu durumun MoneyPay’in gizlilik politikalarına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple MoneyPay’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

7. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; Kullanıcı’nın Uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

7.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca Uygulama veya sair kanallarda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde MoneyPay, Kullanıcı’nın üyeliğini veya Ürün ve Hizmetler’den faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle MoneyPay’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.3. MoneyPay, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında lisanslı bir elektronik para kuruluşu olup; ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli görülmesi halinde işbu Sözleşme’yi her zaman tazminatsız sona erdirme hakkı saklıdır.

7.4. MoneyPay, işbu Sözleşme kapsamında sunulan Ürün ve Hizmetleri herhangi bir zamanda tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödemeden geçici veya kalıcı olarak durdurma veya sona erdirme hakkını haizdir.

8. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

8.1. MoneyPay, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, alacak ve sorumluluklarını, Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın, MoneyPay’in hissedarı olduğu bir şirkete veya Migros Ticaret A.Ş. grup şirketlerinden herhangi birine devir ve temlik edebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda Sözleşme uyarınca MoneyPay tarafından Sözleşme çerçevesinde toplanmış, oluşturulmuş bilgi ve verilerin, Hizmetlerin sunulması amacı ile yukarıda belirtilen şirketlere devredilebileceğini kabul ile söz konusu devre peşinen muvafakat ettiğini beyan eder.

9. MÜCBİR SEBEP

Olağanüstü hal, seferberlik, deprem, grev-lokavt, yakıt, nakliye, ekipman veya sair mallar ve hizmetlerin yokluğu, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, ihracat veya ithalat kısıtlamaları, yangın, infilak, kazalar, sabotaj, halk ayaklanmalar, TCMB dahil herhangi bir düzenleyici ve denetleyici kurum veya idare veya yargı merci tarafından verilen kararlar vb. mücbir sebep hallerinden dolayı Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşme’deki edimlerini ifa edememesinde dolayı Taraflar sorumlu tutulamaz. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin [7] günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda MoneyPay’e ait veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Kullanıcı’nın yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

12.1. MoneyPay, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Uygulama’dan veya Kullanıcıların e-posta adreslerine veya GSM numaralarına gerekli bildirimi yapmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

12.2. MoneyPay’in, işbu Sözleşmenin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı’nın aleyhine olmamak kaydıyla derhal değiştirme hakkı saklıdır.

13. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

13.1. Bu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, MoneyPay, Kullanıcı’nın Uygulama’da bildirdiği elektronik posta adresine veya GSM numarasına bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise MoneyPay’in e-posta adresine (info@moneypay.com) bildirimde bulunabilecektir. MoneyPay tarafından Sözleşme ve diğer koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

12 maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.